Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

I. Általános szabályok

Az Általános Szerződési Feltételek célja a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer, valamint a szolgáltató és a megrendelő (a szolgáltatást igénybe vevő beteg) közötti jogviszony szabályozása. Meghatározza az elszámolás, a fizetés feltételeit, továbbá az egyéb általános szerződési feltételeket.

A megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatást, annak részletes tartalmát jelen ÁSZF, továbbá annak elválaszthatatlan mellékletét képező Beleegyező nyilatkozatok, Anamnézis lap és Kezelőlap (a továbbiakban együttesen: szerződés) határozza meg.

Eltérő írásos megállapodás, megbízási szerződés (továbbiakban MSZ) hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a H&H Dental által végzett valamennyi egészségügyi szolgáltatásra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

A Szolgáltató a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

II. Fogalom meghatározások:

Szolgáltató (Megbízott):

Hory Dent Kft.
székhely: 8314 Vonyarcvashegy, Berzsenyi Dániel utca 36.
rendelő: 1137 Budapest, Pozsonyi út 25.
ÁNTSZ engedély: 7147/2018/1/13
adószám: 26531962-1-20
cg.:
 20-09-076217

Megrendelő (Megbízó): A szolgáltatást igénybe vevő, „Kérdőív és nyilatkozat egészségügyi (fogászati) beavatkozás előtt” nevű nyomtatványon megnevezett páciens. A megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel, ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati ellátást vesz igénybe a szolgáltatótól.

III. A felek közötti szerződéses jogviszony tartalma

A Kezelési terv a Szolgáltató javaslatán alapul, de amennyiben a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik, ez a Kezelési Terv Megrendelő általi jóváhagyását jelenti, amelytől a Szolgáltató jogosult önállóan eltérni, azonban nagyobb szakmai eltérések esetén köteles előzetesen a Megrendelővel egyeztetni.

Mindezek függvényében a Kezelési Tervvel együtt kalkulált árajánlat automatikusan módosulhat a beavatkozás költségeinek függvényében.

Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti az MSZ szerint vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

Az MSZ aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesítheti változatlan formában ill. tartalommal a Megrendelő részére, melyet azonban saját döntése alapján jogosult változatlan áron vagy kiegészített díjjal tovább  értékesíteni a Megrendelő felé.

IV. A szolgáltatás ellenértéke

A szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a megrendelőt a honlapján és a rendelőben kifüggesztett árlistával is tájékoztatja.

Az első konzultáció alkalmával a fogazat, illetve a száj állapotának a felméréséhez röntgenfelvétel készítése válhat szükségessé. Ha megrendelő rendelkezik 60 napnál nem régebbi röntgenfelvétellel, akkor kérheti a hozott felvétel használatát, amennyiben a felvétel minősége megfelelő.

Az első konzultáció és a Kezelési terv készítése díjmentes.

A szerződés szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a szerződésben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra.

Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai anyag, az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő.

Fogtechnikai anyagok szolgáltatása esetén ezek költségeinek 50%-a előre, a fennmaradó hányad az anyag beépítésekor fizetendő.

A szerződés alapján megállapított árajánlat szerinti díj – és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására. Ettől függetlenül az szerződésben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok miatt is.

A megrendelő az egyes kezelés befejezésekor a Kezelőlapon megtekinti a szolgáltató teljesítését, aki ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, az anyagköltségekről, a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számláját. A számla aláírásával a megrendelő a szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja.

A kezelések során a megrendelő – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását, illetve a kezelés megszüntetését. Ebben az esetben a megrendelő csak azért a kezelésért és fogtechnikai munkáért köteles díjat fizetni, amit a felmondás közléséig igénybe vett.

A szolgáltató fenntartja magának az a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítson, ha a megrendelő egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, illetve ha a megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn a szolgáltatóval szemben.

A megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 1 munkanappal mondhatja le térítésmentesen, írásban (e-mail küldésével) vagy szóban (telefonon).

V. Fizetési feltételek

A szolgáltató által kiállított számlák a megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítésére vonatkozó határidőt és annak módját (készpénz, átutalás stb.) is meghatározzák. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.

Amennyiben a kezelést a megrendelő valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a kezeléseket megelőzően jelezni. A szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól, vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetést.

VI. Adatvédelem, tájékoztatás

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződéshez mellékelt, általa aláírt Anamnézis lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőri vagy jogi hatóságnak jogosult bemutatni.

Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól Őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

Szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni.

VII. A Szerződés időtartama

Amennyiben a Szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor az aktualizált Szerződésben rögzített feltételek szerint.

VIII. Garancia

A H&H Dental garanciát vállal fogászati rendelőnkben készült minden fogászati szolgáltatásra a lentiekben feltüntetett időtartamra, a meghatározott garanciális feltételekkel.

Garanciák időtartama:

 • tömés: 1 év
 • kivehető megoldás: 2 év
 • porcelán megoldás: 3 év
 • rögzített fém megoldások: 3 év
 • rögzített fémmentes megoldások: 5 év
 • rögzített megoldás: 5 év
 • implantátum: élettartam garancia

A garancia érvényesítésének két alapvető feltétele van: a megfelelő szájhigiénia, valamint az évente elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat, melynek dokumentálását a Hory Dent Kft. végzi.

A garancia érvényességének feltétele:

 • fogait megfelelően ápolja, a kezelőorvosa által ismertetett szájhigiéniás előírásokat folyamatosan betartsa,
 • kezelőorvosa által előírt ellenőrzéseken (6 havonta) fogászati rendelőnkben megjelenjen,
 • legkésőbb 30 napon belül elvégeztesse azokat az állapotfenntartó kezeléseket (pl.: fogkő-eltávolítás), amelyeket kezelőorvosa javasol,
 • a fogpótlást a megadott módon tisztán tartsa,
 • a fogpótlást rendeltetésszerűen használja, kizárólag fiziológiás rágóerőknek tegye ki, amelyek nem vezetnek a fogmű túlterhelődéséhez,
 • a fogművet nem teszi ki traumának, csont- és ínybetegségnek.

A garancia érvényét veszíti amennyiben:

 • a páciens nem jelenik meg a féléves ellenőrzésen,
 • erősen dohányzik,
 • nem megfelelő táplálkozik és/vagy egyéb rossz szokások rabja,
 • rövid időn belül nagyobb súlygyarapodás, illetve súlyvesztesége lesz,
 • krónikus betegség áll fenn, melynek negatív hatása van a fogazat, valamint a fogpótlás állapotára (pl.: cukorbetegség, epilepszia, csontritkulás, daganatos megbetegedések, sugárkezelés és kemoterápia utáni állapot),
 • a kezelést követően kialakulnak a kezelést megelőzően nem ismert allergiák, fogbetegségek, és azok következményei,
 • a fogpótlás vagy implantátum extrém igénybevételnek van kitéve (éjszakai fogcsikorgatás, fogszorítás), és ennek következtében károsodik a fogmű,
 • a fogpótlást rendellenesen használja, és így a fogmű károsodik (pl. leejtett fogsor, sportsérülés),
 • baleset miatt sérül a fogmű,
 • a fogorvosa által javasolt éjszakai harapáslazító sínt nem készítteti el, illetve nem hordja – melynek következménye a túlzott fogsor szorításból adódó porcelán leplezés lepattanása,
 • a páciens a fogászatunk által javasolt kezelést és fogtechnikai munkát egy másik klinikán végezteti el,
 • porcelán héj esetén a héj megfeszítése által okozott károkra,
 • az implantáció nem történik meg a tervezett időn belül, (hosszú távú ideiglenes pótlás, amely az implantációt előkészítő pótlás),
 • a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (pl. ideiglenes ragasztások, stb.).

A szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott:

Nem terjed ki:

 • más fogászaton igénybevett szolgáltatás megtérítésére,
 • úti- és szállásköltség térítésre
 • a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a Szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre.
IX. Reklamáció

A megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a szolgáltatóval, az alábbi címen: 1136. Budapest, Hegedűs Gyula utca 33 vagy elektronikusan az info@hh-dent.com email címen.

Kérjük, értesítse közvetlenül kezelőorvosát, vagy a H&H Dental rendelőjét a +36 30 670 8452-as telefonszámon.

A megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet a szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. A szolgáltató a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alapos, a szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

Ha a szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a szolgáltató reklamációt nem fogad el.

X. Nyilvánosság

A szolgáltató a mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételeit a rendelőben kifüggeszti, valamint holnapján hozzáférhetővé teszi és kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja.

XI. Módosítás

A szolgáltató és a megrendelő közötti szerződéstől a felek kölcsönös megegyezéssel, egybehangzó nyilatkozattal a jogszabályok keretein belül az egyes szerződésekben eltérhetnek.

A szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani. A módosításról, a módosítás hatálybalépéséről a szolgáltató kifüggesztéssel, továbbá a honlapon történő közzététellel értesíti a megrendelőket. Amennyiben a megrendelők az ÁSZF megváltozott tartalma mellett nem kívánják fenntartani a szerződéses kapcsolatot, úgy élhetnek felmondási jogukkal. A már felvett, de még nem teljesített megbízásokra ebben az esetben a korábbi ÁSZF alkalmazandó.

XII. ÁSZF hatálya

Időbeli hatálya az ÁSZF aláírása után, egyebekben a kifüggesztését és honlapon történő közzétételét követően kezdődik és határozatlan ideig tart.

Tárgyi hatálya a szolgáltató engedélyeiben meghatározott működési területre, továbbá a szolgáltató és a megrendelők között létrejött szerződésekre, és az azok alapján a megrendelő által adott megbízásokra terjed ki.

Személyi hatálya a szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló megrendelőre terjed ki.

XII. Jogviták rendezése

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. A megrendelő a szolgáltató által nyújtott ellátással, szolgáltatással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő panaszait, kifogásait 15 napos határidőn belül írásban jelezheti a szolgáltató felé. A szolgáltató az ügyet kivizsgálja, majd írásbeli indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 15 napon belül írásban megküldi a megrendelőnek.

Amennyiben a fenti eljárás nem vezet eredményre, úgy a jogvita rendezésére a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskör hiányában a Fővárosi Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

XIII. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az Anamnézis lapot aláíró személy aláírásra jogosult.

Megrendelő, vagy a Megrendelő törvényes képviselője az Anamnézis lap aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta.

 

 

Hory Dent Kft. képviseletében:
Horváth Ákos ügyvezető

Hory Dent Kft. Általános Szerződési Feltételek 2018. december 20-tól visszavonásig.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás